Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten International Recruiters, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08166140.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van gebruiker.
3. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een gebruiker werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle door gebruiker te sluiten overeenkomsten tot het verrichten van enige diensten behoudens tussen partijen overeen te komen wijzigingen, ingeval deze wijzigingen door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden algemene voorwaarden van opdrachtgevers voor de aan gebruiker verstrekte opdrachten slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden en deze expliciet en schriftelijk door gebruiker zijn aanvaard. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid bestaat, prevaleren de algemene voorwaarden van gebruiker.
4. De opdrachtgever, met wie eenmaal onder onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met gebruiker gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5. Wijzigingen die door gebruiker in de algemene voorwaarden worden aangebracht gelden jegens opdrachtgever vanaf één maand na de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld tenzij de opdrachtgever, gebruiker binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de algemene voorwaarden bezwaar maakt.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7. Gebruiker hanteert tevens de algemene voorwaarden van de NBBU. Bij strijdigheid tussen de verschillende algemene voorwaarden, prevaleren onderhavige algemene voorwaarden van gebruiker.

3. Aanbieding, offertes en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door opdrachtgever worden verstrekt.
3. Opdrachten en wijzigingen zijn voor gebruiker pas bindend, indien zij schriftelijk door hem zijn aanvaard.
4. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van gebruiker schriftelijk aan het verzendadres van de aanbieding kenbaar heeft gemaakt wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.
5. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en opdrachten zijn in euro’s (€) exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, juist en tijdig in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van gebruiker te stellen
2. Gebruiker heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan, zulks onverlet het recht van gebruiker om de overeenkomst van de opdracht te ontbinden, hetzij in rechte, hetzij via een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring, één en ander zonder dat opdrachtgever deswege recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd, heeft.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens in gevallen als bedoeld in het vorige lid, aan deze geretourneerd.

5. Prijzen en tarieven
1. Het honorarium van gebruiker is exclusief btw en niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen komen. Indien geen vast honorarium is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijke uren en tegen de geldende uurtarieven van de gebruiker en voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief overeen is gekomen.
3. Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, dan is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen.
4. Buiten het in het vorige lid bedoelde geval kunnen de tarieven van prestaties door gebruiker worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Aldus gewijzigde tarieven zullen gelden vanaf door gebruiker in voornoemde kennisgeving te vermelden datum, doch in geen geval eerder dan een maand na verzending van de kennisgeving aan de opdrachtgever.
5. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium/ tarief.
6. In geval opdrachtgever binnen veertien dagen bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgenomen verhoging als bedoeld in het vierde lid van dit artikel en met gebruiker niet tot overeenstemming komt over wijzigingen van die tarieven, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen een maand na voornoemde kennisgeving tegen het einde van het kalenderjaar te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
7. Tenzij de opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van kennisgeving van een tariefaanpassing als bedoeld in lid vier van dit artikel gebruiker schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar maakt tegen de voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde tarieven te hebben aanvaard.
8. Gebruiker is gerechtigd haar prijzen te indexeren.
9. Overige vergoedingen voor de medewerker worden 1 op 1 doorbelast en gefactureerd aan de opdrachtgever. Indien uitzendkracht bij beëindiging overeenkomst recht heeft op een transitievergoeding wordt deze doorbelast naar opdrachtgever.
10.Uren waarvoor een toeslag van toepassing is worden aan opdrachtgever gefactureerd tegen het tarief normale uren plus 50% van de van toepassing zijnde toeslag (percentage) boven de normale bruto uurloon vergoeding.
11 Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle kosten die voor gebruiker uit de relatie met de opdrachtgever voortvloeien, waaronder (maar niet uitsluitend) (juridische) kosten in verband met ten laste van opdrachtgever onder en/of ten laste van gebruiker gelegde beslagen, binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een derdenbeslag onder gebruiker is gerechtigd tenminste een bedrag ad € 500,- excl BTW voor juridische en administratieve kosten in rekening te brengen, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever de werkelijk door gebruiker in verband met dit beslag gepaard gaande kosten te voldoen.

6. Betalingen en reclames
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening, inhouding of opschorting. Betaling geschiedt tenzij schriftelijk anders overeengekomen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur door overmaking op de door gebruiker aangegeven rekening, desgewenst ten dele op de aangegeven G rekening.
2. Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
3. Indien de opdrachtgever met enige door hem aan gebruiker verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die gebruiker heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een andere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan gebruiker een rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid.
4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan gebruiker te melden. Na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn, wordt opdrachtgever geacht de uitgevoerde werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door gebruiker in behandeling genomen. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en schept geen opschortingrecht.
5. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de opdrachtgever aan gebruiker verschuldigd met het intreden van verzuim als in het tweede lid bedoeld en komen geheel voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 50,-- De opdrachtgever is over de incassokosten rente verschuldigd.
6. Uitsluitend betalingen aan gebruiker werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een werknemer, onder welke titel ook, gelden niet als bevrijdende betaling aan gebruiker.
7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van gebruiker, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van gebruiker een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht, borgstelling of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens gebruiker. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
8. Indien de opdrachtgever het in lid 8 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door gebruiker gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is gebruiker dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.

7. Leveringstermijnen
Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van gebruiker en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe redelijke termijn stellen, waarbinnen gebruiker de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst van de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid van gebruiker– vrijwaring
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de gebruiker niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door gebruiker aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten
b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht
c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
2. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. In ieder geval dient de opdrachtgever de gebruiker te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
4. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de opdracht door gebruiker is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van diens honorarium ter zake van de onderhavige opdracht. De omvang van de opdracht is de gebruikelijke factuurperiode die tussen gebruiker en opdrachtgever ter zake soortgelijke opdrachten geldt, tenzij het een opdracht betreft met een langere looptijd dan zes maanden. In dat geval is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door gebruiker is in alle gevallen uitgesloten.
6.Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, is deze nimmer aansprakelijk.
7. Gebruiker heeft te allen tijde recht, indien en zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, gebruiker of derden.
9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden –waaronder begrepen medewerkers- welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
10. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade zal vervallen na ommekomst van twee jaren na het ontstaan van de schade.
12. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker.

9. Beëindiging en ontbinding
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst –buiten gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel- tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. In afwijking van lid 1 tot en met 3 van dit artikel kan gebruiker de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden, en alle uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen per direct opeisen indien:
- de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- aan de opdrachtgever– al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend,
- de opdrachtgever zijn onderneming staakt,
- de opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
- de opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
-buiten toedoen van gebruiker op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
Gebruiker zal wegens voornoemde ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
5. Bedragen die gebruiker voor de opzegging of ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Indien de opdrachtgever na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is gebruiker gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is gebruiker eveneens gerechtigd in de onder lid 4 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

10. Overmacht
1. Ingeval van overmacht aan de zijde van gebruiker zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijven of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar rekening dienen te komen.
2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, terroristische aanslagen, stroomstoringen, overstroming, waterschade, overstroming, aardbevingen en andere natuurrampen, storingen in communicatielijnen, brand , ontploffing en andere calamiteiten, alsmede ziekten van epidemiologische aard bij het personeel.
3. Zodra zich bij gebruiker een overmacht situatie voordoet, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, doet zij daarvan mededeling aan haar opdrachtgever.
4. In geval van overmacht als voren bedoeld heeft gebruiker het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat gebruiker ter zake van de door gebruiker door de annulering eventueel geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht (schriftelijk) te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan schriftelijk te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig (schriftelijk) te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

12. Nota’s en urenbriefjes
1. De facturen van gebruiker zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever akkoord bevonden tijdverantwoording (urenbriefjes).
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats door (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij verschil tussen de bij de gebruiker ingeleverde tijdverantwoording en de door de opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij de gebruiker ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de opdrachtgever anders aantoont.
4. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording betwist, dan kan de gebruiker het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren conform de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
5. Als de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de gebruiker besluiten om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De gebruiker gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
6. Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd,
ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

13. Geschillen
1. Ter zake van alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlands recht van toepassing.
2. Dergelijke geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd.

Hoofdstuk 2: het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

14. Het inlenen van uitzendkrachten
1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de gebruiker. Tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door de gebruiker aan de opdrachtgever, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De gebruiker heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst.
Als de opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met de gebruiker.

15. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht
1. Voor aanvang van de terbeschikkingstelling verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de belonersregeling van de opdrachtgever.
2. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
3. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van de gebruiker - gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
d. initiële loonstijging;
e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
f. periodieken.
N.B. Voor uitzendkrachten werkzaam in de bouwsector gelden afwijkende voorwaarden.
4. De opdrachtgever informeert de gebruiker tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de opdrachtgever de gebruiker onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is de gebruiker gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht alsmede het tarief van de opdrachtgever dienovereenkomstig te corrigeren en bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld door de opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
6.Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onmiddellijk de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.
7. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake geldende regeling van de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.
8. Als de opdrachtgever, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van het opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep als:
a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
b. de opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
9. Als de opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze –voor zover mogelijk- door de opdrachtgever verstrekt. Indien de benodigdheden door gebruiker worden verzorgd is gebruiker gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

16. Inleenovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
1. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst heeft de inlener een opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen tenzij de terbeschikkingstelling korter is dan 12 weken.
Om de terbeschikkingstelling te beëindigen gelden de volgende opzegtermijnen:

Duur ter beschikkingstelling  Opzegtermijn in dagen 
0 tot 12 weken 0
12 tot 26 weken 5
26 tot 52 weken 10
52 tot 78 weken  14
2. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. Ingeval van uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd is dit bij einde contract van de uitzendkracht, ingeval van onbepaalde tijd is de opzegtermijn 1 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De overeenkomst dient per email of digitaal via de portaal beëindigt te worden.


17. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door opdrachtgever en doorlenen
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een half jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker en de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aangaan met medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt
onder meer verstaan:
a. het aanstellen als ambtenaar
b. de overeenkomst van opdracht
c. de aanneming van werk
d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere gebruiker ) voor hetzelfde of ander werk.
3. de opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht na 2500 door de uitzendkracht gewerkte uren en bovendien wordt voldaan aan het hieronder volgende;
a. De opdrachtgever dient gebruiker van zijn of haar voornemen om met de uitzendkracht, of met de potentiële uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan schriftelijk op de hoogte te brengen.
b. De opdrachtgever betaald voorts na goed overleg een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 35% van het opdrachtgevertarief over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 10 weken.
c. De opdrachtgever betaald voorts na goed overleg een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 30% van het opdrachtgevertarief over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 20 weken.
d. De opdrachtgever betaald voorts na goed overleg een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 25% van het opdrachtgevertarief over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 30 weken.
e. De opdrachtgever betaald voorts na goed overleg een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 20% van het opdrachtgevertarief over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 40 weken.
f. De opdrachtgever betaald na goed overleg een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 15% van het opdrachtgevertarief over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 50 weken.
g. De opdrachtgever betaald na goed overleg een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 10% van het opdrachtgevertarief over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 62 weken.

18. Selectie van uitzendkrachten
1. De uitzendkracht wordt door gebruiker gekozen enerzijds aan de hand van de bij de gebruiker bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan de gebruiker verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de gebruiker niet worden gehonoreerd.
3. De opdrachtgever heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan de gebruiker kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de gebruiker minimaal te betalen de aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen .
4 Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is de gebruiker gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het opdrachtgeverstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

19. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens de gebruiker
1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de opdrachtgever de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de uitzendkracht en gebruiker de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
3 De opdrachtgever zal de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van de gebruiker .
4 De opdrachtgever is tegenover de uitzendkracht en gebruiker aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
5 Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de gebruiker gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.
6 De opdrachtgever zal de gebruiker te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de gebruiker ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de gebruiker de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de gebruiker tegen de opdrachtgever geldend te maken.

Artikel 20: intellectuele eigendomsrechten en geheimhoudingsverplichting
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gegevens en resultaten voortvloeiende uit de werkzaamheden van de uitzendkracht komen toe aan de opdrachtgever.
2. Gebruiker zal, indien opdrachtgever dit verzoekt, in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen dat de uitzendkracht volstrekte geheimhouding in acht moet nemen omtrent bedrijfs- en andere vertrouwelijke informatie met betrekkingen tot de opdrachtgever en zijn bedrijfsactiviteiten.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever ten gevolge van de schending van deze geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
4. Opdrachtgever mag een geheimhoudingsverplichting opleggen aan de uitzendkracht met betrekking tot vertrouwelijke informatie van opdrachtgever of derden die verkregen wordt bij werkzaamheden van de uitzendkracht.
5. Opdrachtgever is ermee bekend dat dat eventueel door opdrachtgever gemaakte afspraken met de uitzendkracht waaronder afspraken over schadevergoeding en boeteclausules nimmer op gebruiker kunnen worden verhaald.
6. Schade ten gevolgen van fraude en diefstal kunnen eveneens niet, al dan niet via verrekening door gebruiker, op de uitzendkracht worden verhaald.

21. Identificatie en persoonsgegevens
1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.
2. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat
hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

21. Auto van de zaak en bedrijfssluiting
1. Als de opdrachtgever voornemens is de uitzendkracht een auto terbeschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan de gebruiker. Uitsluitend in overleg met de gebruiker komt de opdrachtgever met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de gebruiker hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die de gebruiker lijdt.
2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de opdrachtgever de gebruiker hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat de gebruiker hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan de gebruiker verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende opdrachtgeverstarief.

Hoofdstuk 3. VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

22. Toepasselijkheid algemene bepalingen
1. De in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddelingsonderneming en opdrachtgever, uitgezonderd het in artikel 11 bepaalde.
2. Waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ”gebruiker ”, ”opdrachtgever”, ”uitzendkracht” of ”ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ”arbeidsbemiddelingsonderneming”, ”opdrachtgever”, ”werkzoekende” en ”arbeidsbemiddeling”.

23. Honorarium en inhoud van de
arbeidsbemiddelingsovereenkomst
1. Het door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden full time bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende.
3. In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voorzover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium opgenomen.
4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

24. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende, is hij aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

25. Selectie van werkzoekende
1. De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens
hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming
niet worden gehonoreerd.

VOORWAARDEN VOOR DETACHERING, CONTRACTEN ZONDER UITZENDBEDING

26. Toepasselijkheid hoofdstuk 1 en 2
1. Als er tussen de werknemer en payrollonderneming sprake is van een payrollovereenkomst, zijn de in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen payrollonderneming en opdrachtgever, uitgezonderd het bepaalde in artikel 15, en artikel 17.
2. Waar in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ”gebruiker ”, “uitzendkracht” en “uitzendovereenkomst” dient, wanneer sprake is van payrollen, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: “payrollonderneming” “werknemer” en “payrollovereenkomst”.

27. Facturatie
Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zoals in geval van ziekte of leegloop, wordt er ook over de niet gewerkte uren gefactureerd, als de gebruiker jegens de werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft.

28. Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Toepassing van een arbeidsvoorwaarde van de cao van de inlener is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met de toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk overeengekomen.

29. Aangaan en beëindiging van de inleenovereenkomst
1. Alvorens de gebruiker een payrollovereenkomst met de werknemer aangaat, verstrekt de opdrachtgever juiste en volledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoed de opdrachtgever de hieruit voortvloeiende schade van de gebruiker.
2. De inleenovereenkomst kan pas worden opgezegd of, in afwijking van artikel 9 pas worden ontbonden, als de payrollovereenkomst tussen gebruiker en werknemer rechtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent de opdrachtgever zijn medewerking bij het payrollen van de werknemer via een derde werkgever of bij het (terug) in dienst nemen van de werknemer.
3. Indien naar de normen van de redelijkheid en billijkheid, niet van een partij verwacht kan worden de inleenovereenkomst voort te zetten, kan er eerder worden opgezegd dan als bedoeld in lid 2. Als de gebruiker een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens de werknemer, neemt de opdrachtgever een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Contact

Hoofdkantoor

International Recruiters
Watermanstraat 64
7324 AK Apeldoorn
Nederland

Telefoon:    +31 552000165
Fax:    +31 847138966
  
E-mail: info@internationalrecruiters.nl

Locale Kantoren

Zuid-Europa
Oost-Europa
Azië

Certificaten

Een deel van onze backoffice hebben wij uitbesteed aan een gecertificeerde payroll organisatie. Deze organisatie is NEN gecertificeerd en voldoet aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm van de Stichting Normering Arbeid. Hierdoor zijn onze klanten gevrijwaard voor ketenaansprakelijkheid.

Kies uw taal